Prawo cywilne i gospodarcze

  • roszczenia majątkowe o zapłatę i roszczenia o odszkodowania z tytułu naprawienia szkody wynikającej z wykonania i niewykonania zobowiązań
  • roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych
  • zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania
  • ograniczone prawa rzeczowe : służebności gruntowe i osobiste, zastaw na rzeczach i prawach, posiadanie
  • postępowania spadkowe i egzekucyjne
  • pomoc prawna na etapie postępowania przedsądowego, reprezentacja stron w postępowania polubownych i mediacjach
  • opracowywanie umów, analiza spraw i opracowywanie opinii prawnych w sprawach trudnych i problematycznych
  • gwarancja i rękojmia i związane z nimi roszczenia
  • sprawy prawa handlowego i postępowania upadłościowego
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl