Specjalizacje

prawo karne

- obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym - reprezentowanie i pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie postępowania karnego - pomoc prawna w postępowaniu mediacyjnym - analiza spraw karnych - dochodzenie roszczeń cywilnych związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przestępstwem

prawo cywilne i gospodarcze

-roszczenia majątkowe o zapłatę i roszczenia o odszkodowania z tytułu naprawienia szkody wynikającej z wykonania i niewykonania zobowiązań - roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych - zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania...

prawo rodzinne

- rozwody, separacja, alimenty , kontakty rodziców z dziećmi, władza rodzicielska - podział majątku, rozliczenia małżonków na etapie postępowania przedsądowego i sądowego - opieka , kuratela, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl