Oferta

sprawy karne

- obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym - reprezentowanie i pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie postępowania karnego - pomoc prawna w postępowaniu mediacyjnym - analiza spraw karnych - dochodzenie roszczeń cywilnych związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przestępstwem

sprawy cywilne i gospodarcze

-roszczenia majątkowe o zapłatę i roszczenia o odszkodowania z tytułu naprawienia szkody wynikającej z wykonania i niewykonania zobowiązań - roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych - zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania...

sprawy administracyjne

- reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej, organami samorządowymi, sądami administracyjnymi - opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych , zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji - analiza spraw administracyjnych i wydawanie opinii prawnych

sprawy prawa pracy

- reprezentowanie stron przed sądami pracy - dochodzenie roszczeń związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę - obrona pracownika w związku z naruszeniem norm prawa pracy...

sprawy rodzinne

- rozwody, separacja, alimenty , kontakty rodziców z dziećmi, władza rodzicielska - podział majątku, rozliczenia małżonków na etapie postępowania przedsądowego i sądowego - opieka , kuratela, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

sprawy na etapie postepowania przedsądowego

- wstępna analiza sprawy - wezwania do zapłaty i windykacja należności - przygotowanie sprawy do etapu postępowania sądowego

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl